Қарағандыда
  • USD 386.77
  • EUR 427.26
  • RUB 6.00
Қала әкімдігінің ресми интернет ресурсы

Бүркітбай Аяған: ғалымдарүшін сын сағатытуып отыр

«Мемлекеттарихыинститутының» директоры БүркітбайАяғанныңпікірінше, бүгіндеқазақстандықтарихғылымындабасталған реформа қоғамдаталқыланыпотырғанеңөзектітақырыптардыңбірінеайналыпотыр.
Тарихшығалымныңайтуынша, бұлсаладаөзгерістержүргізудіңбірнешеқажеттіліктері бар. Біріншіден, отандықтарихтызерттеукешегізаманнанқалғанғылымитұжырымдамаларданәлі де арылаалмауда. Екіншіден, ақпараттықтехнологияныңдамығанғасырындақалыптасқанҚазақстанныңмемлекетретіндетарихидүниетанымыныңмүлдемжаңаүлгілерінжобалау.
ҰлттықтарихтыреформалауМемлекетбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан - 2050» Стратегиялықтапсырмасынасәйкесбастамаалғаныбелгілі. Ұлткөшбасшысыныңұсынысыжарияетілген, үстіміздегіжылдың 5-ші маусымындаҚазақстанРеспубликасыМемлекетхатшысы М.М. Тәжинніңтөрағалығыменотандықтарихшылардыңжалпыұлттықжиналысыөткенібелгілі.
«Қазақстан – 2050» СтратегиясындаорыналғанидеялардаОтантарихығылымынкемелдендірудесапалытүрдеіскеасырылатыніс-қимылжолдарынанықтап, ғылымныңдамуыбағытындағыкедергілердіжоюкөзделген.
Еңбастысы, басқакезеңдерменсалыстырғанда, ғалымдарғамемлекеттікқолдаукөрсетіліпотыр. Ендігіжердеғалымдарғаешкім де идеологиялықшектеулерқоймай, керісінше, оларғатүбегейлі де, толықзерттеулержүргізушараларыжасалуда.
Сонымен, тұтастайжауапкершілікғалым-тарихшылардыңмойнынажүктеліпотыр. Былайшаайтқанда, ғалымдарүшінкәсібишынығу мен сын сағатықатаркеліптұр. ЕндешеОтандықтарихшылардыңіс-қимылдарынжаппайжұмылдыру, қолымыздағыбарлықғылымижәнеинтеллектуалдыәлеуетмүмкіншіліктердітиімдіпайдалануқажет, дедіғалымөзсөзінде.
Ғалымсондай-ақведомоствоаралықкеңейтілгенкеңестіңөткеніне 56 күнтолғанын, осы уақытаралығындабіразжұмыстаратқарылғанынатапкөрсетті.
АтқарылғанкөлемдіжұмыстардыҚазақстанРеспубликасыныңұлттықтарихтызерделеужөніндегіВедомоствоаралықжұмыстобыүйлестіріпотырғанынайта кету керек. Осы кезеңаралығындажұмыстобыныңғылымсаласындағыреформаныоданәріжүргізумәселелерінжан-жақтыталқылағанекіотырысыөткізілді.
Жұмыстыңұйымдастырылубөлігін ҚРБілімжәнеғылымминистрлігі мен Мәдениетжәнеақпаратминистрлігіжүргізді. Қазіргітаңдаеліміздің 59 жоғарғыоқуорындарындаҚазақстантарихыкафедрасыжұмысжасауда, соныменқатаржаңадан 4 мемлекеттік, 9 акционерлікжәне 9 жекежоғарғыоқуорындарындаҚазақстантарихыкафедрасыашылды. ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрініңбұйрығынасәйкесзерттеуметодикасы мен методологиясынжаңғыртуміндеттеріжүктелгеноқу-методикалықорталықтарыашылды, әл-ФарабиатындағыҚазақҰлттықУниверситетіндеорталықазиялықкөшпелілерөркениетінзерттеуорталығыұйымдастырылды.
Жалпыбілімберетінмектептергеарналғантиптікбағдарламалар мен оқулықтарсараптамаданөткізілдіжәнежаңартылды. БайқасыңыздарбиылғыөткізілгенҰлттықбірыңғайтестілеукезіндетарихқадегенөкпе-назестілмеді. Тарихшылардыңұлттықконгрессінің 2 отырысыөткізілді. АғымдағыжылдыңқазанайындаТарихшылардыңұлттықконгрессініңсессиясынөткізужұмыстарыныңдайындығыбасталды.
Ғылыми-теориялықзерттеусаласындаөлкеніңбіржарыммыңжылдықтарихынқалпынакелтірубойыншажұмыстарбасталды. Ғылымизерттеулердіүзік-жардыжүргізудітоқтатунәтижелерінде, біртұтастарихикезеңкөрінісін, Ұлыбайтақдаладаөмірсүргенқазақхалқы мен мемлекетініңқалыптасуэтногенезініңшынайы да, нақтыкелбетінжасауғакөмектесуде. Мысалы, ОтандықархеологтарОңтүстікҚазақстаноблысының Сайрам елдімекеніненжәнеШығысҚазақстаноблысындағысақкезеңіқорғандарынанқұндыартефактілертапты.
Маусымның 29-ы мен 3-ші шілдеаралығындаҚазақстанбойыншатарихшылардыңжергіліктіүкіметоргандарыөкілдерініңқатынасуыменаймақтықжиналыстарөткізілді. Жиналыстардажоғарғыіріоқуорындарыныңректорлары мен ғылыми-зерттеуинституттарыныңдиректорларыбаяндамажасады. 29 шілдекүніжасғалымдардыңзерттеужұмыстарынүйлестіруміндетіқойылған, «ЖастарихшылардыңреспубликалықҚауымдастығы» заңнамалықтіркеуденөтті.
МемлекеттарихыинститутындаЕлбасыұсынған «Халықтарихтолқынында» бағдарламасыжобасынталқылауғабайланысты 2 ғылыми семинар жұмысыөтті. ОндаОтантарихыныңерте, орта, жаңажәнеқазіргізамантарихыкезеңдерікөріністапты. Қазақстантарихынабайланыстытұрақтыжұмысістейтінмәліметтербазасықұрылып, оныңқорышетелдікорталықтардыңмәліметтеріжәнеғалымдардыңтізімдемелеріменүнемітолықтырылыпотырады.
Осы жылдыңмаусымайында 23 жетекшіғалым Иран, ТүркияжәнеҰлыбританияныңмұрағатқорларынажолдамаалды. Ал, бүгінгікүні 9 ғалымшетелденоралып, басқатоптағығалымдардайындалуүстінде. Мәдениетжәнеақпаратминистрлігіненалынып, жинақталғанматериалдарсұрыпталуда. Зерттеушіғалымдардыңшетелденәкелгендерекқорларынболашақта ел игілігінежаратукөзделінуде.
Шетелдікғылымиорталықтар мен ғалымдардыңөзарапікіралмасумақсатында «Болашақ» Мемлекеттікбағдарламасыжәнежоғарғыоқуорындарыныңғылымиәлеуеттерітиімдіпайдалануда. Ұлттың (популяциялық) генетика зертханасынқұрумақсатындажасғалымдардыңқұрамытоптастырылды.Қазақстантарихыныңкөнезаманнантәуелсіздіккедейінгікезеңінебайланыстыбазалықоқулықтар мен хрестоматиялардайындауаясындатарихшы-ғалымдардыңекітобыжұмысжасауда. «Ұлттықтарихтыңөзектімәселелері» журналындайындаудатарихиматериалдарқорыжинақталынып, көркемдік дизайны нақтыланды.
Мұрағатқұжаттарында «Мәденимұра» мемлекеттікбағдарламасыбойыншашетелдікмұрағаттарменкітапханаларданәкелінгенқұжаттарқорынорталықтандырумақсатындасұрыптаужұмыстарыжүргізілуде. Олдеректеравтоматтандырылғанақпараттық «Электрондықкаталогқа» орналастырылды.
Археологиялықжәнедеректануұлттықорталығы «Қазақстантарихышетелдікмұрағаттарда» (XYIII ғасыр-XIX ғасырдыңбіріншіширегі) басылымындайындауғакірісті. 2013 жылыоның 7-ші томы мен қорытындыанықтамалық 8-ші томыбасылымнаншықпақ. Тарихғылымынреформалаубағытындаіскеасырылғанжұмыстардыңқысқашакөрінісіосындай.
Халыққареформаныңбарысы мен мақсатынжеткізудебұқаралықақпаратқұралдарыныңеңбегі мен ықпалыөтезор, дептүйіндедіөзсөзінБ.Аяған.


Дата редактирования: 28 Декабря 2015 14:35

Афиша

19 Қыркүйек "Охота на мужчин" 20 Қыркүйек Выставка молодых художников «SERPIN-2019» 27 Қыркүйек Благотворительная выставка в помощь художнице 20 Қыркүйек Концерт постоянного резидента «Comedy Club» стэндапера Андрея Бебуришвили 21 Қыркүйек Киноклуб eTV: Синонимы 10 Қазан Шоу-балет «Todes» 20 Қыркүйек Jah Khalib – большой осенний концерт в Караганде 25 Қыркүйек Открытие 37 концертного сезона симфонического оркестра 26 Қыркүйек Открытие 32 концертного сезона академического оркестра имени Таттимбета 7 Қазан Концерт металл-группы «Vader» 11 Қазан Nautilus Pompilius. "35 Лет. Большой юбилейный концерт" 12 Қазан "The Hatters" 16 Қазан ХОР ТУРЕЦКОГО - БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ "ЛУЧШЕЕ" В КАРАГАНДЕ 25 Қазан «Звери» 26 Қазан Жак Энтони 29 Қазан MiyaGi & Эндшпиль 8 Қараша Каспийский груз 15 Қараша Юрий Шатунов в Караганде 21 Қыркүйек Цирк "Шапито Москва" 22 Қыркүйек Карагандинский зоопарк

Мақтан тұтамыз!

Бокс

ГеннадийГоловкин

Бокс

СерикСапиев

Футбол

ФК
Шахтер

Коньки

АйдоваЕкатерина