Қарағандыда
  • USD 378.38
  • EUR 431.05
  • RUB 6.02
Қала әкімдігінің ресми интернет ресурсы

Бюджеттік бағдарлама


 «Келісілді»

Нысаналы трансферттер бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

 

_________________О.Чернявская

(қолы, аты-жөні)

20 __ жылғы  «____» ___________

                             

                                     М.О.

«Бекітемін»

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің басшысы

 

 

 _________________ А.Апақашева

(қолы, аты-жөні)

20 __ жылғы  «____» ___________

   

                                                         М.О.

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларына

 және олардың мазмұнына қойылатын талаптарға

1-қосымша 

нысан

 

 

 

 

 

459 2255 "Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2016-2018жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ


Бюджеттік бағдарлама коды мен атауы: 459 001  – «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы А.Апақашева

Бюджеттікбағдарламаныңнормативтікқұқықтықнегізі:

 ҚазақстанРеспубликасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі, ҚазақстанРеспубликасының «ҚазақстанРеспубликасындағыжергіліктімемлекеттікбасқаружәнеөзін-өзібасқарутуралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148Заңының 31бабы, ҚазақстанРеспубликасыҚаржыминистрінің «Бюджеттіңатқарылуыжәнеоғанкассалыққызметкөрсетуережесінбекітутуралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы,ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 «Азаматтыққызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеужүйесі туралы» қаулысы, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы, ҚР «Мемелекттік сатып алу туралы заңы», Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.

Бюджеттік бағдарлама сипаттамасы (негіздемесі):

 Өзіне жүктелген функциялардың барынша тиімді орындалуына қол жеткізу үшін Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне қатыстығы

 Қала бюджетінің құрамында бекітіледі 

Мазмұнына қатыстығы

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзегеасыру

Іске асырылу тәсіліне қатыстығы

Бір ғана әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама мақсаты

Қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына қол жеткізу үшін 5 жылдық кезеңге әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді және 3 жылға бюджеттік параметрлерді тиімді жоспарлау. Бюджеттік қаражатты толық көлемде игеру.

Бюджеттік бағдарлама тапсырмасы

Қарағанды қаласының даму бағдарламасының 2011-2015 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының және Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму болжамының іске асырылуын қамтамасыз ету.  Экономика және қаржылық жоспарлау арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ету.  Мемлекеттік қызметшілерді уақтылы қайта оқыту және олардың біліктіліктерін арттыру.

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2016

2017 

2018

1

2

3

4

Мемлекеттік қызметшілерді қайта оқыту және олардың біліктіліктерін арттыру

6

3

3

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең                     2014 жыл

Ағымдағы 2015 жыл кезеңі    

Жоспарлы кезең

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 Функцияларын жүзеге асыру үшін  экономика және қаржы бөлімінің қаржыландыру жоспарын атқару

 %

100

100

100

100

100

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік қаражат көлемі

мың теңге

51328

51474

51985

53234

54571

                 


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

2016-2018 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 459 061 – «Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүргізу»

 бюджеттік бағдарлама басшысы А.Апақашева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі , «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148 Заңының 31-бабы ,  Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы ,  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.

Бюджеттік бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық сараптамасы  »

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қала бюджетінің құрамында бекітіледі 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері іске асыратын бөлінетін бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы / даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама мақсаты

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың  экономикалық сараптамасын жүргізу

Бюджеттік бағдарлама міндеттері

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың  экономикалық сараптамасын жүргізу

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2016

2017

2018

1

2

3

4

 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың  экономикалық сараптамасын жүргізу

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең                     2014 жыл

Ағымдағы 2015 жыл кезеңі    

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың  экономикалық сараптамасын жүргізу

Қорытындылар дайындау, жоба

 

3

4

5

5

5

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың  экономикалық сараптамасын жүргізу

Қорытындылар дайындау, жоба

 

3

4

5

5

5

Сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың  экономикалық сараптамасын жүргізу.

%

100

 

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың  экономикалық сараптамасын жүргізу

%

100

 

100

100

100

100

Бюджеттік  шығыстар  көлемі

мың.теңге

3000

1279

3000

3000

3000

                     

 

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

2016-2018 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы  459 012 - «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві»

 

бюджеттік бағдарлама басшысы А.Апақашева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі,  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148 Заңының 31-бабы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы, Қазақстан Республикасының «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.

Бюджеттік бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аймағында болатын табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға, шұғыл шығындарға, сот шешімдері бойынша міндеттемелерді атқаруға бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне жоспарланған жылдың ағымында қаражат бөлу

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қала бюджетінің құрамында бекітіледі 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері іске асыратын бөлінетін бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы / даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аймағында болатын табиғи  және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға, шұғыл шығындарға, сот шешімдері бойынша міндеттемелерді атқаруға бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қаражат бөлу

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Қарағанды қаласы әкімдігінің қаулыларына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қаражатты бөлу .

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2016

2017

2018

1

2

3

4

Жергілікті атқарушы органның резервінде қарастырылған қаражат шегінде ақшаның бөлінуі немесе бөлінбеуі туралы қорытынды ұсыну

х

х

х

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аймағында болатын табиғи  және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды  жоюға, шұғыл шығындарға, сот шешімдері бойынша міндеттемелерді атқаруға бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қаражаттың бөлінуі туралы қаулының жобасын заңнамада белгіленген тәртіппен Қарағанды қаласының әкімдігі отырысына бекітуге ұсыну

х

х

х

  Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең              2014 жыл

Есепті кезең              2015 жыл

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Қарағанды қаласы әкімдігінің қаулыларына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілері арасында қаражатты бөлу

тыс.тенге

11980,6

372937,6

604251

642376

660778

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Қала аймағында табиғи  және  техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою; саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірентін жағдайларды жою; сот шешімдері бойынша міндеттемелерді атқару

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Қала әкімдігінің резерві есебінен қарастырылған шығыстардың толық және уақтылы қаржыландырылуы

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Қала аймағында табиғи  және  техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға ұсынылған шығындар; саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірентін жағдайларды жоюға арналған шұғыл шығындар және сот  шешімдері бойынша міндеттемелерді атқару шығындары

мың.тенге

11980,6

372937,6

604251

642376

660778

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың.тенге

11980,6

372937,6

604251

642376

660778

                     
 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

2016-2018 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 459 021 – «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету».

бюджеттік бағдарлама басшысы А.Апақашева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

  Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі , Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148 Заңының 31-бабы ,   Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы,  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.

Бюджеттік бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Қолжетімді тұрғын үй - 2020" бағдарламасы шеңберінде 2013 жылға арналған тұрғын үй кұрылыс жинақтары жүйесі арқылы тұрғын үйлерді жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру шарттары туралы» 2013 жылғы 25 ақпандағы №174 қаулысы.

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қала бюджетінің құрамында бекітіледі 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Бір ғана әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы / даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама мақсаты

Жоғары тұрған бюджеттерден алынған қарыздар мен кредиттер бойынша сыйақыларды төлеу

Бюджеттік бағдарлама міндеттері

Трансферттер бойынша келісімдерде және кредиттік шарттарда көзделген сыйақылар төлемі бойынша талаптардың толық көлемде орындалуын уақтылы қамтамасыз ету

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2016

2017

2018

1

2

3

4

Сыйақылар бойынша есеп-қисаптарды қарыздар мен кредиттер бөлінісінде сұрату және Қарағанды облысының экономика және қаржы басқармасымен салыстырып тексеру

х

х

х

Аталған бағдарлама бойынша "Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ жеткізілген бюджет параметрлеріне сәйкес төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарын құру

х

х

х

Сыйақыларды төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес төлеу

х

х

х

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең              2014 жыл

Есепті кезең              2015 жыл

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Сыйақыларды жоғары тұрған бюджеттерден алынған  кредиттер мен қарыздарға сәйкес төлеу

%

100

100

100

100

100

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Трансферттер бойынша келісімдерде және кредиттік шарттарда көзделген сыйақылар төлемі бойынша талаптардың сақталуын қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Сыйақылардың толық көлемде төленуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Сыйақылар сомаларын облыстық бюджетке уақтылы төлеу

%

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың.тенге

470

23 202

448

448

448

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

2015-2017 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 459 003 – «Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу»

   бюджеттік бағдарлама басшысы А.Апақашева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі ,  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148 Заңының 31-бабы , ҚР 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексі  ,ҚР  2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық кодексі,  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.

Бюджеттік бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қала бюджетінің құрамында бекітіледі 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Бір ғана әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы / даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама мақсаты

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы

Бюджеттік бағдарлама міндеттері

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

2016

2017

2018

1

2

3

4

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы, атап айтқанда:

- пәтерлерді;

- жекеменшік тұрғын үйлерді;

- гараждарды;

- саяжайларды бағалау шығыстары.  

х

х

х

Жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілеріне бағалау жүргізуге қажетті бюджеттік шығындар жөнінде «Қарағанды облысы бойынша  жылжымайтын мүлік орталығы» РМК шығыстарын қарау (түрлері бойынша объектілер саны, 1 объекті құны)

х

х

х

Осы бағдарлама бойынша "Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ  жеткізген бюджет параметрлеріне сәйкес төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарын құру

х

х

х

Төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы

х

х

х

  Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең              2014 жыл

Есепті кезең              2015 жыл

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы

%

100

100

100

 

100

 

100

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы (2015 жылы:

- пәтерлерге (144 500 объекті*108 теңге);

-  жекеменшік тұрғын үйлерге (27 800 объекті*116 теңге);

- гараждарға (20 200 объекті*65 теңге);

- саяжайларға (1 950 объекті*116 теңге) шығыстары ескерілген).

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Салық салу мақсатында  кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау бойынша көрсетілетін қызметтер төлемақысы

%

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың.тенге

11 538

20370

21796

23322

24954

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

2015-2017 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 459 007 – «Бюджеттік алып қою»

         бюджеттік бағдарлама басшысы А.Апақашева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі , ,  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148 Заңының 31-бабы ,    Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы ,Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.

Бюджеттік бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

Облыстық бюджетте бекітілген сомалар шегінде төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге берілетін трансферттер  .
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қала бюджетінің құрамында бекітіледі 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

Бір ғана әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама

Ағымдағы / даму

Ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама мақсаты

Бюджеттік алуларды облыстық бюджетке толық көлемде уақтылы төлеу

Бюджеттік бағдарлама міндеттері

Бюджеттік алуларды облыстық бюджетке толық көлемде уақтылы төлеу

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

100

100

100

1

2

3

4

Төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік алуларды толық көлемде төлеуді қамтамасыз ету

х

х

х

Бюджеттік алулар бойынша есеп-қисаптарды Қарағанды облысының экономика және  қаржы басқармасымен салыстырып тексеру

х

х

х

  Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең              2014 жыл

Есепті кезең              2015 жыл

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік алуларды облыстық бюджетке толық көлемде төлеу

%

100

100

100

100

100

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік алуларды төлеу бойынша талаптардың сақталуын қамтамасыз ету 

%

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік алуларды толық көлемде төлеуді қамтамасыз ету

%

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

Тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік алулар сомаларын облыстық бюджетке уақтылы төлеу

%

100

100

100

100

100

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың.тенге

1752802

3647119

7602330

7791111

 

7791111

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

2015-2017 жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 459 019 – «Жаңа бастамаларға арналған шығыстар»

бюджеттік бағдарлама басшысы А.Апақашева

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі ,  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148 Заңының 31-бабы ,  Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы ,  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы.

 

Бюджеттік бағдарламаның  сипаттамасы (негіздемесі)

019 – «Жаңа бастамаларға арналған шығыстар»

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама түрі

Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

Қала бюджетінің құрамында бекітіледі 

 

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру

 

Іске асыру тәсіліне байланысты

Бір ғана әкімші іске асыратын жеке бюджеттік бағдарлама

 

Ағымдағы / даму

Ағымдағы

 

Бюджеттік бағдарлама мақсаты

3 жылдық кезеңде әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарын іске асыруға бағытталған, бағдарламалық құжаттарда анықталған және базалық шығыстарды ұлғайту жолымен бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыруға жоспарланатын шығыстарды анықтау

 

Бюджеттік бағдарлама міндеттері

Жаңа бастамалар бойынша жоспарланатын шығыстардың орындылығы мен басымдылығын қалыптастыру және анықтау

 

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі

 

2016

2017

2018

 

1

2

3

4

 

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

х

х

х

 

  Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең              2014 жыл

Есепті кезең              2015 жыл

Жоспарлы кезең

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

дана

 

 

 

1

1

Соңғы нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

       дана

 

 

 

1

1

Сапа көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

дана

 

 

 

 

1

 

1

Тиімділік көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

дана

 

 

 

1

1

Бюджеттік шығыстар көлемі

мың.тенге

 

 

 

2399602

3736660

                         

 

 

"Қарағанды қаласының экономика

және қаржы бөлімі" ММ

 басшысының м.а.

2016 жылғы 18 ақпандағы

 №12-н/1 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

 

                       

 

459 2255 "Қарағанды қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ  
   бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы

2016-2018жылдарға арналған

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 


Бюджеттік бағдарлама коды мен атауы: 459 006 – «Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару»
Бюджеттік бағдарлама басшысы: Бюджеттік саясат, жоспарлау және бюджеттің атқарылуын үйлестіру секторының менгерушісі А.Ш.Шайгөзова.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 Бюджет кодексі, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы  №148 Заңының 31, 37-баптары,  Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы

Бюджеттік бағдарлама түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қатыстығы: Аудандық (қалалық)
мазмұнына қатыстығы: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асырылу тәсіліне қатыстығы: Жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму: Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама мақсаты: Бюджетаралық қатынастарды іске асыру.

Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: Жыл басындағы жағдай бойынша бюджеттік қаражат қалдықтары есебіненағымдағы қаржы жылының 1 наурызына дейін пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің қайтарылуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама сипаттамасы (негіздемесі): Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды қалалық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы  LIV сессиясының «Қарағанды қаласының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» №532 шешімін іске асыру туралы» Қарағанды қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы №63/03 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы»2016 жылғы 10 ақпандағы №06/03 қаулысы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жлспары

Жоспарлы кезең


2014
 


2015
 


2016
 


2017
 


2018
 

Нысаналыпайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) трансферттердіқайтару

мың теңге

20 537

33 569

116 622


 


 

Бюджеттікбағдарламабойыншабарлық шығыстар

мың теңге

20 537

33 569

116 622


 


 

Тікелей нәтиже көрсеткіші

Өлшембірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жлспары

Жоспарлы кезең


2014


2015


2016


2017


2018

Жылбасындағы жағдай бойынша бюджеттік қаражат қалдықтары есебінен пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару


мерзімі


1 наурызға дейін


1 наурызға дейін


1 наурызға дейін


 


 

 


Дата cоздания: 28 Апреля 2016 11:30
Дата редактирования: 04 Апреля 2019 15:27

Афиша

Мақтан тұтамыз!

Бокс

ГеннадийГоловкин

Бокс

СерикСапиев

Футбол

ФК
Шахтер

Коньки

АйдоваЕкатерина